fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de offertes, werkbonnen, facturen, leveringen en diensten van AP-L NV met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 503D, BE 07519 94 577 (hierna: aannemer), behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant (hierna: klant). 
 2. Offerte
  De prijsoffertes die worden opgemaakt maken melding van zowel de prijs van de werken en het product zelf als van de taksen die hierop betaald moeten worden.
  De verschuldigde taksen worden aangerekend op basis van de verklaringen van de klant en geschieden onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De offertes zijn steeds vrijblijvend en leiden slechts tot een overeenkomst na bevestiging daarvan binnen 14 dagen na datum van de offerte. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offerte door de klant zullen door de aannemer worden verrekend en zijn bovendien slechts bindend na schriftelijk akkoord. Eventuele wijzigingen aan de bestelde goederen/werken en/of meerwerken zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven en eenheidsprijzen die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/meerwerken worden besteld of geacht worden besteld te zijn. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen, grondstoffen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de aannemer zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 14 dagen. Offertes zijn éénmalig en gelden niet voor nabestellingen. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven de eigendom van de aannemer, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant, noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen.
  Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.
  Om zich rechtsgeldig op overmacht of buitengewone omstandigheden te kunnen beroepen, zijn partijen verplicht deze aan de andere partij te betekenen binnen 5 werkdagen na deze feiten, of binnen de 5 werkdagen nadat zij ze hadden kunnen of moeten kennen per aangetekende zending of via elektronische post, waarbij de exacte datum van verzending op gelijkwaardige wijze wordt gegarandeerd.
  Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen. Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule: P = p {a + c (I/i)} waarbij: P = de nieuwe prijs, p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte, a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20), c = het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs (a + c = 1), I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken), i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)
 3. Werkbonnen
  Bij ondertekening van de werkbon gaat de klant akkoord met de inhoud en het aantal gepresteerde uren, verwerkt in de werkbon. Na ondertekening kan hier dan ook geen discussie meer over bestaan.
 4. Verantwoordelijkheden klant
  De aannemer draagt geen verantwoordelijkheid voor wat betreft het aanvragen van administratieve vergunningen. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant. De klant staat in voor de vlotte en vrije bereikbaarheid van de werf voor de aanvang van de werken. Enige vertraging hierdoor valt ten laste van de klant. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig meedelen van juiste en correcte informatie. De aannemer is gerechtigd op een vergoeding voor schade die voortvloeit uit verkeerde informatie.
  De klant staat tevens in voor de registratieplicht indien de werf een waarde vertegenwoordigt van € 500.000,00 of meer (excl. BTW). Wanneer de klant een afspraak heeft gemaakt met de aannemer en deze, door eender welke reden, niet kan doorgaan, dient de klant de aannemer hiervan te verwittigen 2 volle werkdagen op voorhand. Bij inbreuk op deze bepaling zal de aannemer gerechtigd zijn op een schadevergoeding.
 5. Uitvoering van de werken / levering
  De aannemer zal naar best vermogen de opdracht uitvoeren en is derhalve gehouden tot een middelenverbintenis. De door de aannemer opgegeven leverings- of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Een vertraging van de levering kan geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht, schadevergoeding, interesten of weigering van de levering. Overmacht of onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer schorsen de uitvoerings- of leveringstermijn, zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd is en kan de klant van zijn verbintenis niet bevrijden. Daaronder wordt ondermeer begrepen: onderbreking in de toevoer van materialen, stakingen, ongevallen, machinebreuk, brand, schaarste van vervoermiddelen of grondstoffen, uitzonderlijke weersomstandigheden, en in het algemeen elke oorzaak die een schorsing in de normale gang van de werkzaamheden tot gevolg kan hebben, en dit zowel bij de aannemer zelf, de onderaannemers waarop hij beroep doet of bij de leveranciers.
  De goederen worden vervoerd en geleverd op risico en voor rekening van de klant.
 6. Risico- en eigendomsoverdracht
  In alle omstandigheden wordt de eigendom van de verkochte goederen evenwel slechts overgedragen aan de klant na betaling van de overeengekomen prijs en alle andere bedragen uit welken hoofde dan ook, inzake de overeenkomst met de aannemer. Dit artikel is van toepassing bij iedere vorm van samenloop. Zolang de verkoopprijs niet volledig werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. De geleverde of geïnstalleerde zaken kunnen door de aannemer ten alle tijde teruggevorderd worden zolang de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt. Indien de klant enige vorm van financiering aangaat om de prijs van de goederen te betalen, dan geldt dit louter ter informatieve titel voor de aannemer en impliceert dit onder geen enkel beding enige opschortende voorwaarden waaronder de overeenkomst zou zijn afgesloten.
  Het risico van tenietgaan van de te leveren en te installeren goederen gaat onmiddellijk over op de klant bij aanvang de overeenkomst. Het risico op tenietgaan of schade van goederen die aan de aannemer werden toevertrouwd, blijft voor rekening van de klant.
 7. Aanvaarding
  De klant moet de goederen en diensten bij inontvangstneming controleren op hun conformiteit met de overeenkomst en eventuele gebreken. Na inontvangstneming van de goederen/beëindiging van de werken en de inspectie van de klant op dat ogenblik van de goederen en/of werken worden geen klachten meer aanvaard voor zichtbare gebreken.
  Verborgen gebreken die niet vallen onder art. 1792 van het Burgerlijk Wetboek, dienen door de klant schriftelijk en gedetailleerd gemeld te worden binnen de 10 dagen na de ontdekking ervan en kunnen uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering van de werken ingeroepen worden.
 8. Betaling en betwisting
  De aannemer heeft steeds het recht om voorschotten of waarborgen van de klant te eisen. De facturen van de aannemer zijn contant betaalbaar binnen de 15 dagen op de maatschappelijke zetel van de aannemer, tenzij anders schriftelijk bedongen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is er vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 8,0% per jaar. Indien er ook na de ingebrekestelling door de aannemer geen of geen volledige betaling volgt, is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van 150 EUR en een maximum van 5.000 EUR. Dit beding sluit geenszins aanvullende schadevergoedingen uit. Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de verhogingen en dan pas op de hoofdsom. De aannemer houdt het recht voor, een werk op te schorten of te weigeren, bij niet-betaling op de vervaldag van een ander werk. De klant mag nooit wegens een klacht die door hem wordt geformuleerd het volledige bedrag of een deel van de door hem verschuldigde bedragen afhouden, of overgaan tot een compensatie.
  Protest tegen een factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van de aannemer. Bij gebreke aan protest wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  De aannemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling, noch schadevergoeding bij staking van betaling of (aanvraag van) het faillissement door de klant, bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant of wanneer de aannemer twijfelt dat de klant zijn verplichtingen zal nakomen. Wanneer de klant volledig of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze gehouden de aannemer schadeloos te stellen voor alle uitgaven die zij reeds gedaan heeft, alle uitgevoerde werken en voor de gederfde winst, die forfaitair begroot wordt op 40% van het bedrag van de niet uitgevoerde werken, onverminderd diens recht om de werkelijk geleden schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.
 9. Garantie en aansprakelijkheid
  De geleverde materialen en goederen genieten van de waarborg welke door de fabrikant of door de leverancier werden toegestaan. Deze waarborg beperkt zich ten alle tijde tot het vervangen van de defecte materialen. De aannemer kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade waarvan de klant bewijst dat deze schade is ontstaan door toedoen van de aannemer. Een verkeerd gebruik, werken uitgevoerd door een andere aannemer, eigen reparaties, etc kunnen nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van de aannemer. De aannemer zal steeds de schade die hem toerekenbaar is in natura verhelpen.
  De totale aansprakelijkheid van de aannemer wordt steeds beperkt tot maximaal de waarde van het geleverde goed zoals vermeld op de factuur. De aannemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten, winsten, verlies van een klant, of eender welke gevolgschade. In de gevallen waarin de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer dient tussen te komen zal de aansprakelijkheid van de aannemer steeds beperkt zijn tot het door de verzekering uitgekeerde bedrag.
 10. Asbestinventaris
  De aannemer wijst de opdrachtgever in het bijzonder op de verplichtingen die voortvloeien uit het KB van 16.03.2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling van asbest, meer bepaald het verplicht bijhouden van een asbestinventaris door werkgevers. De werkgever-opdrachtgever stelt op eenvoudig verzoek van de aannemer de bedoelde inventaris aan deze laatste ter beschikking. De offerte van de aannemer houdt rekening met deze gegevens. Eventuele meerkosten ingevolge een ontbrekende,  onduidelijke asbestinventaris( bv.omdat het asbest niet uit de asbestinventaris blijkt, omdat het asbest niet werd opgemerkt bij het plaatsbezoek wegens aan het oog onttrokken, of omdat de hechtgebonden asbest in slechte staat is, worden aangerekend in regie. Eveneens wordt de uitvoeringstermijn overeenkomstig verlengd.
 11. Geschillen
  De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
  De rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de aannemer zich bevindt, zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil, dat voortspruit uit de overeenkomst, die beheerst wordt door het Belgisch recht.
 12. AP-L NV heeft het recht tot het maken van publiciteit op de werf en sociale media. Dit betreft het plaatsen van werfborden, banners en eventuele andere publiciteit. De klant verbindt zich er toe aangebrachte publiciteit van AP-L NV niet te verwijderen
 

Bijzondere voorwaarden zonnepanelen

 1. Betalingscondities zijn: 50% voorschot, 50% na succesvolle keuring.
 2. Keuringsattesten en documentatie voor een eventuele premie worden pas na betaling van de facturen doorgestuurd.
 3. Er wordt steeds verondersteld dat de bestaande elektriciteitsinstallatie elektrisch conform (volgens het AREI) is. Indien hier wijzigingen dienen aan te gebeuren om de keuring van de aansluiting van de omvormer en zonnepanelen mogelijk te maken, zal dit in regie en in overleg worden uitgevoerd. Een voorbeeld van een niet conforme installatie is een aardingswaarde van hoger dan 30 Ohm.
 4. De klant wordt gevraagd een aantal dakpannen als reserve klaar te leggen. Wij doen steeds ons best om zo zorgvuldig mogelijk het montagesysteem te installeren op het dak, maar een breuk is niet onvermijdelijk. In het geval van breuk kunnen we met reservepannen direct een vervanging uitvoeren. Zoniet, dient de herstelling door een dakdekker achteraf uitgevoerd te worden op rekening van de klant.
 5. Eventuele wijzigingen aan de elektriciteitsmeter, dienen door de klant te worden geregeld met de netbeheerder
 6. Recupel en BEBAT bijdragen (voor recyclage van respectievelijk de zonnepanelen en batterijen) zijn steeds inclusief in onze offerte.
 7. De opbrengstsimulaties werden met zorg uitgevoerd op basis van de aangereikte data m.b.t. elektriciteitsverbruik en kost. Dit zijn nog steeds simulaties en zijn geen garantie op de grootte van de effectieve besparingen.